Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de Monistrol de Calders
Vinya, 9
08275 Barcelona
93-8399000

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Dades de l'establiment / activitatMés informació a la Seu Electrònica del Cadastre

Altres dades de l'establiment / activitat
Tipus d'establiment

Marqueu tantes caselles com calgui.

Exemple, si es tracta d'un establiment de queviures amb secció de peixateria, carnisseria i venda de pa, marqueu les quatre caselles corresponents (queviures, peixateria, carnisseria i forn de pa)

Carns i derivats

Peix i derivats

Pa i pastisseria

Vegetals i derivats

Menjars preparats

Polivalents

Altres

Tipus d'activitat

Producció i àmbit de producció

Indiqueu la quantitat setmanal i especifiqueu la unitat corresponent (kg, t, unitats, comensals, etc.)

Volum estimat de distribució dins del municipi:

Volum estimat de distribució fora del municipi però dins de Catalunya:

Documentació que aporta el sol·licitant

Declaro responsablement

Que les dades consignades en aquesta declaració són exactes i que:

  • L'establiment del qual sóc titular/representant compleix i aplica els requisits establerts en la legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l'activitat.
  • Em comprometo a complir els abans esmentats requisits mentre exerceixi l'activitat.
  • Em comprometo a comunicar a l'Ajuntament totes les modificacions de titularitat, instal·lacions, equipaments, activitat o comercialització.
  • Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que l'Ajuntament pot comprovar la veracitat de les dades declarades.

Autoritzo

L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Monistrol de Calders
Vinya, 9
Monistrol de Calders 08275
Tel. 93-8399000 Fax.93-8398037

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Monistrol de Calders. |

Ajuntament de Monistrol de Calders. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.