Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de Calders
Pl. Major, 1
08275 Barcelona
93-8309000

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Dades de l'establiment / activitatMés informació a la Seu Electrònica del Cadastre


Documentació que aporta el sol·licitant

Documentació que obra en poder de l'ajuntament

Declaro responsablement

  • Que es realitzarà una modificació no substancial en l'activitat identificada en aquesta comunicació, la qual s'està exercint sota l'empara del corresponent i vigent títol d'intervenció legalment requerit.
  • Que d'acord amb el disposat a l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, he de comunicar a l'Ajuntament l'esmentada modificació no substancial de l'activitat i, per tal de poder-la dur a terme, compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
  • Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta, i que estic obligat a comunicar qualsevol nova variació que pugui produir-se d'ara en endavant.
  • Que disposo de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.
  • Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Autoritzo

L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència

Efectes de la presentació de la comunicació

  • Formalitzada aquesta comunicació de modificació no substancial, la modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental la considera no substancial o bé si no manifesta el contrari en el termini d'un mes.
  • La modificació no substancial es durà a terme sota l'exclusiva responsabilitat de la persona titular i sense perjudici d'haver de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial, siguin preceptius.
  • Aquesta comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l'ordenament vigent.


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Calders
Pl. Major, 1
Calders 08275
Tel. 93-8309000 Fax.93-8309229

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Calders. |

Ajuntament de Calders. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.