Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de la Baronia de Rialb
C/ Monestir, 1
25747 Lleida
973-460234

Instància genèrica

Sou a:

Inici

>>

Tràmits i gestions

>>

Instància genèrica

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatDades de la Sol·licitudSeleccioni l'Unitat de Treball:Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud


Política de protecció de dades de caràcter personal

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


Identitat: Ajuntament de La Baronia de Rialb
Adreça postal: C/ Monestir, 1,  La Baronia de Rialb,   25747
Correu electrònic: Ajuntament@baroniarialb.ddl.net
Telèfon: 973-460234
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  Ajuntament@baroniarialb.ddl.net o C/ Monestir, 1 La Baronia de Rialb 25747


FINALITAT DEL TRACTAMENT


Tramitar la vostra sol·licitud. 

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES


Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT

1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

3.Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS


No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal.

 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES


No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals. 

 

EXERCICI DE DRETS


De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD.

Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació legal o pel compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació.

També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Per escrit adreçat al Ajuntament de La Baronia de Rialb i C/ Monestir, 1, La Baronia de Rialb ,  25747 o bé, mitjançant formulari electrònic disponible a la seu electrònica http://www.ccnoguera.cat/baroniarialb/ajuntament/ajuntament.php  o el següent Ajuntament@baroniarialb.ddl.net

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://seu.apd.cat/


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de la Baronia de Rialb. |

Ajuntament de La Baronia de Rialb. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.