Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Associació Desenvolupament Rural Catalunya Central
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Exercici del dret d'accés

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatDades relatives al servei

D'acord amb el que estableix l'article 15 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), sol·licito que m'indiqueu si les meves dades personals són objecte de tractament.

En cas afirmatiu, demano que m'indiqueu, de manera clara i intel·ligible, el següent: la finalitat del tractament; les categories de dades que es tracten; els destinataris o categories de destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades; el termini previst de conservació de les dades o els criteris utilitzats per determinar-lo; l'origen de les dades, si les dades s'han obtingut d'una altra font diferent de la meva persona; si hi ha decisions automatitzades i, si és així, la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament; si les meves dades són objecte de transferències internacionals i, si és així, quines garanties adequades s'ofereixen; i els drets que m'assisteixen.

D'altra banda, també demano una còpia gratuïta de les dades personals objecte de tractament.

Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, per la qual cosa demano que em comuniqueu la informació sol·licitada o bé el motiu pel qual l'accés no es considera procedent. Si considereu que aquest termini s'ha d'ampliar, també us sol·licito que m'informeu sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per respondre la meva sol·licitud.

En aquest mateix termini heu de contestar la meva sol·licitud, encara que no tracteu les meves dades personals.

Si no s'atén aquesta sol·licitud d'accés, tinc dret a interposar la reclamació oportuna a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Seleccioni l'Unitat de Treball:Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
C\Barcelona, 49, 3r
Berga 8600
Tel. 93 272 25 00 Fax.93 272 40 48

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2018 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Associació Desenvolupament Rural Catalunya Central. |

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.