Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de Maçanet de la Selva
Salvador Espriu, 1
17412 Girona
972858005

Exercici del dret a la limitació del tractament

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatDades relatives al servei

D'acord amb el que estableix l'article 18 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), sol·licito la limitació del tractament de les meves dades personals pels motius següents 1:

A fi d'acreditar aquests motius, aporto la documentació justificativa següent, si escau:

Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció, per la qual cosa demano que em comuniqueu la limitació sol·licitada o bé el motiu pel qual no es considera procedent. Si considereu que aquest termini s'ha d'ampliar, també us sol·licito que m'informeu sobre els motius de la dilació i sobre les actuacions dutes a terme per respondre la meva sol·licitud.

En aquest mateix termini heu de contestar la meva sol·licitud, encara que no tracteu les meves dades personals.
Si s'estima la meva petició, heu de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les dades personals, d'acord amb el que estableix l'article 19 RGPD. Així mateix, m'heu d'informar abans que s'aixequi la limitació.

Si no s'atén aquesta sol·licitud d'accés, tinc dret a interposar la reclamació oportuna a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d'acord amb l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
____________________________

1 Previstos a l'article 18.1 del RGPD:

a) L'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud.
b) El tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se'n limiti l'ús.
c) El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
d) L'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.Seleccioni l'Unitat de Treball:Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud


Política de protecció de dades de caràcter personal

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Ajuntament de Maçanet de la Selva
Adreça postal: Salvador Espriu, 1,  Maçanet de la Selva,   17412
Correu electrònic: info@massanetdelaselva.cat
Telèfon: 972-858005
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  info@massanetdelaselva.cat o Salvador Espriu, 1 Maçanet de la Selva 17412

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Atendre les sol·licituds per exercir els drets que atorga el Reglament general de protecció de dades.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservem les vostres dades personals 4 anys

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT

La legitimació pel tractament de les vostres dades és l'obligació legal establerta a:

1. El Reglament General de Protecció de Dades ( Reglament (UE) 2016/679.
2. La Llei 39/2015  d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

 

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS


Les vostres dades poden ser comunicades a l'Autoritat Catalana de Protecció de dades en cas que presenteu una reclamació davant de dita Autoritat.

 

NO HI HA TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES


 

EXERCICI DE DRETS

 

Teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal així com a rectificar les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d'altres motius quan les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la qual es van recollir.

El dret de supressió no procedirà , entre d'altres supòsits previstos en el cas que el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació legal o el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al Consorci AOC. Quan concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació.

Procedirà el dret d'oposició, a que les vostres dades de caràcter personal siguin objecte de tractament, per motius relacionats amb la vostra situació particular excepte en els supòsits previstos al RGP ( Reglament Europeu UE 2016/679)

També podeu sol·licitar la limitació del tractament, en els supòsits previstos a l'article 18 del RGP ( Reglament Europeu UE 2016/679). En aquest cas només es conservaran les dades per exercir o defensar reclamacions

 

Com podeu exercir els vostres drets?

 

Mitjançant un escrit adreçat al Salvador Espriu, 1 Maçanet de la Selva 17412 o bé mitjançant correu electrònic a info@massanetdelaselva.cat

 

Quines vies de reclamació hi ha?

 

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2019 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva. |

Ajuntament de Maçanet de la Selva. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.