Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de demo
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions

Dades a efectes de notificacions
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Dades de l'establiment / activitatMés informació a la Seu Electrònica del Cadastre

Documentació que aporta el sol·licitant

Documentació que obra en poder de l'ajuntament

Declaro responsablement

  • Que l'activitat es troba subjecta al tràmit de comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari d'acord amb l'Ordenança d'intervenció municipal, i per al seu exercici compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
  • Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta, i que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d'ara en endavant.
  • Que disposo d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de l'organització i realització de l'activitat (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost).
  • Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol.licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que tinc la disponibilitat de la finca o local.

Autoritzo

  • L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Efectes de la presentació de la comunicació prèvia recreativa o d'espectacles de caràcter extraordinari

  • La presentació d'aquesta comunicació prèvia d'espectacles amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, o en qualsevol dels documents que l'acompanyen no és jurídicament eficaç i impedeix la realització de l'espectacle o l'activitat recreativa comunicada, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre
  • Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i/o organitzadores, sense perjudici que per iniciar l'activitat s'hagi de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial, són preceptius. Si és necessari un pla d'autoprotecció, l'activitat no es podrà realitzar fins que aquest no s'hagi aprovat i implantat.
  • La comunicació prèvia d'espectacles no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura e efectes contraris a l'ordenament vigent.


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Granera
Església, s/n
Granera 08183
Tel. 93-8668152 Fax.93-8668152

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Granera. |

Ajuntament de Granera. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.