Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de demo
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Declaració responsable d'obertura

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions

Dades a efectes de notificacions
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Tipologia

Dades de l'establiment
Més informació a la Seu Electrònica del Cadastre

Dades de l'activitat


Descripció de l'activitat

Paràmetres generals

Relació de maquinària

Documentació que aporta l'interessat

(si escau segons taula adjunta)

Documentació que obra en poder de l'ajuntament

Declaro responsablement

- Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se'n mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat. 
- Que disposo d'un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal.lació o establiment, realitzat per:  

En el cas de Declaració Responsable amb la modalitat de canvi de titularitat declaro que no s'han modificat les condicions de l'establiment establertes en el darrer certificat tècnic existent per l'activitat.

- Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic. 
- Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol.licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
- Que les dades consignades a la declaració són certes.

Autoritzo

- L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Efectes de presentació de la declaració responsable

- Un cop efectuada la Declaració, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

- La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col.lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

- La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front, sens perjudici del dret a presentar al.legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front. 

- L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Granera
Església, s/n
Granera 08183
Tel. 93-8668152 Fax.93-8668152

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Granera. |

Ajuntament de Granera. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.