Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de Collsuspina
Plaça Major, 3
08178 Barcelona
93-8300376

Declaració responsable d'obertura

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Tipologia

Dades de l'establiment
Més informació a la Seu Electrònica del Cadastre

Dades de l'activitatCodi CCAE (més informació):*

Codi IAE (més informació):


Descripció de l'activitat

Paràmetres generals


Relació de maquinària

Documentació que s'aporta


Documentació que obra en poder de l'Administració

Si l'administració ja disposa de la documentació que es recull en aquest apartat referenciï-la:

(si es cau segon taula adjunta)
Manifesto explícitament

- Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se'n mantindrà el compliment durant l'exercici de l'activitat.

- Que disposo d'un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, incloses les condicions relatives a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis, realitzat per:

- Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

- Que disposo de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties, per aquelles tipologies d'activitat en que la normativa vigent ho estableix, comprometent-me que estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant la permanència d'aquest.

- Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que les dades consignades a la declaració són certes.

- Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta declaració.

- Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.

Autoritzo

A l'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Efectes de presentació de la declaració responsable

- Un cop efectuada la Declaració, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

- La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col.lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

- La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

- L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

- Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

- Amb carácter general, l'Administració està facultada per verificar la conformitat de les dades que es contenen en aquest formulari, mitjançant la comprovació, control i/o inspecció. 


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Collsuspina
Plaça Major, 3
Collsuspina 08178
Tel. 93-8300376 Fax.93-8208330

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2018 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Collsuspina. |

Ajuntament de Collsuspina. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.