Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de demo
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Comunicació prèvia d'obertura

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Tipologia

Dades de l'establimentMés informació a la Seu Electrònica del CadastreCodi CCAE (més informació):*

Codi IAE (més informació):


Descripció de l'activitat

Paràmetres generals
Relació de maquinària


Podeu adjuntar qualsevol informació tècnica complementària descriptiva de l'activitat (plànol o croquis amb la distribució i caracterí­stiques, fotografies, ...)

Documentació que s'aporta


Documentació que obra en poder de l'Administració


(si escau segons (taula adjunta)
Manifesto explícitament

- Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se'n mantindrà el compliment durant l'exercici d'aquesta.

- Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

- Que disposo de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties, per aquelles tipologies d'activitat en que la normativa vigent ho estableix, comprometent-me que estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant la permanència d'aquest.

- Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació o la seva referència, per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.

- Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta comunicació.

- Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.

Autorització

A l'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Efectes de la presentació de la comunicació prèvia

- Un cop efectuada la Comunicació Prèvia, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l'administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

- La Comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col.lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

- La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

- L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. Aquest procediment d'esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

 


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Montornès del Vallès
Av. Llibertat, 2
Montornès del Vallès 08170
Tel. 93-5721170 Fax.93-5682762

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2018 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Montornès del Vallès. |

Ajuntament de Montornès del Vallès. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.