Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de Centelles
Nou, 15-17
08540 Barcelona
93-8810375

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Tipologia

Dades de l'establiment
Més informació a la Seu Electrònica del Cadastre

Dades de l'activitatCodi CCAE (més informació):*

Codi IAE (més informació):


Descripció de l'activitat

Paràmetres generals
Documentació que s'aporta


Documentació que obra en poder de l'Administració(si escau segons taula adjunta)
Manifesto explícitament

- Que he estat informat/da dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat i realitzar les revisions periòdiques necessàries d'acord amb el projecte tècnic i certificat aportats.

- Que disposo de tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat.

- Que disposo de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties, per aquelles tipologies d'activitat en que la normativa vigent ho estableix, i em comprometo què estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant l'exercici de l'activitat.

- Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació  per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

- Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin les dades consignades en aquesta comunicació, així com el cessament definitiu.

- Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.

Efectes de la presentació de la comunicació

- Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin emès certificacions, i alhora, l'Administració pot dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

- La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dona cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

- Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.

- L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

- Amb caràcter general, l'Administració està facultada per verificar la conformitat de les dades que es contenen en aquest formulari.


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Centelles
Nou, 15-17
Centelles 08540
Tel. 93-8810375 Fax.93-8812094

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2021 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Centelles. |

Ajuntament de Centelles. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.