Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de demo
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions

Dades a efectes de notificacions
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Dades de l'establiment / activitatMés informació a la Seu Electrònica del Cadastre


Documentació que aporta el sol·licitant

Documentació que obra en poder de l'ajuntament

Declaro responsablement

  • Qe l'esmentada activitat es troba subjecta al tràmit de comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries, d'acord amb l'Ordenança d'intervenció municipal i, per al seu exercici compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.
  • Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta, i que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d'ara en endavant.
  • Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol.licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que disposo d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
  • Que tinc la disponibilitat de la finca o local.

Autoritzo

El Ayuntamiento a verificar mis datos a otras administraciones u organismos para comprobar el cumplimiento de las condiciones requeridas para el ejercicio de la actividad, y que pueda verificarse durante su vigencia.

Efectes de la presentació de la comunicació prèvia recreativa o d'espectacles

  • La presentació d'aquesta comunicació prèvia d'activitat recreativa o d'espectacles amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, o en qualsevol dels documents que l'acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l'obligació de paralitzar l'activitat sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués de respondre
  • Un cop efectuada la comunicació prèvia, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions i les comprovacions favorables, sense perjudici que per iniciar l'activitat s'hagi de disposar dels títols administratius habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial, són preceptius.
  • La comunicació prèvia recreativa o d'espectacles no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col.lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Granera
Església, s/n
Granera 08183
Tel. 93-8668152 Fax.93-8668152

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Granera. |

Ajuntament de Granera. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.