Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Pl. Major, 3
17860 Girona
972-720100

Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitantAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Dades de l'establiment / activitatMés informació a la Seu Electrònica del Cadastre


Documentació que aporta el sol·licitant

Documentació que obra en poder de l'ajuntament

Declaro responsablement

- Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol.licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. 

- Que gaudeixo de disponibilitat de la finca, local o emplaçament.

Autoritzo

- A l'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Termini de resolució i efectes de la falta de resolució dins de termini

- El termini per resoldre aquesta sol.licitud és d'un mes comptat des de la data de la seva entrada al registre general de l'Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s'ha de requerir el titular perquè esmeni la sol.licitud o perquè aporti documentació addicional entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l'esmena o documentació complementària d'acord amb allò que estableix l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

- Si un cop transcorregut el termini d'un mes l'Ajuntament no ha notificat la resolució el sol.licitant podrà entendre desestimada la sol.licitud.

Sol·licito

- Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i que, un cop seguits els tràmits previstos a la Llei, m'atorgueu la llicència sol·licitada.


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Pl. Major, 3
Sant Joan de les Abadesses 17860
Tel. 972-720100 Fax.972-720894

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. |

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.