Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

CastellanoCastellano
 | Català

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

EMD de Sant Miquel de Balenyà
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Exercici del dret oposició electrònic

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatDades relatives al servei

EXPOSO

1. Que per mitjà d'aquest escrit manifesto la voluntat d'exercir el meu dret d'oposició, de conformitat amb els articles 6.4 i 17 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i els articles 34 i 35 del Reial decret 1720/2007 que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999.

2. Que els motius pels quals m'oposo al tractament de les meves dades personals són els següents

(No és necessari enumerar o exposar els motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta pels quals s'oposa al tractament de les seves dades personals, quan l'oposició es refereixi a fitxers que tinguin per finalitat la realització d'activitats de publicitat i prospecció comercial o l'adopció d'una decisió referida a l'afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.):

3. A fi d'acreditar els motius fonamentats i legítims per oposar-me al tractament aporto la documentació justificativa següent:

SOL·LICITO

1. Que es dugui a terme el cessament efectiu en el tractament de les meves dades que es trobin en els fitxers responsabilitat d'aquesta administració, en el termini de deu dies des de la data d'entrada al registre d'aquesta sol·licitud, per la qual cosa sol·licito que me la comuniqueu una vegada realitzada.

2. Que en cas que s'acordi dins del termini de deu dies hàbils que no procedeix l'accés a practicar total o parcialment l'oposició proposada, se'm comuniqui motivadament.

3. Que si les dades respecte de les quals s'ha sol·licitat l'oposició haguessin estat comunicades prèviament a tercers es notifiqui al responsable del fitxer o encarregat del tractament l'oposició practicada amb la finalitat que també aquest procedeixi a fer les correccions necessàries per a que es respecti el deure de qualitat de les dades a les que es refereix l'article 4 de la Llei Orgànica 15/1999.

4. En cas que no s'atengui aquesta sol·licitud, es podrà interposar la reclamació oportuna a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d'acord amb l'article 18 de la Llei orgànica 15/1999 i l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Seleccioni l'Unitat de Treball:Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
EMD de Sant Miquel de Balenyà
C/ del Casal, 2
Sant Miquel de Balenyà 08554
Tel. 93 272 25 00 Fax.938124942

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'EMD de Sant Miquel de Balenyà. |

EMD de Sant Miquel de Balenyà. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.