Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

 

Carpeta ciutadana

Els meus tràmits i dades personals
Què és?


Visualitzar més enllaços

Dades de contacte

Ajuntament de demo
Passatge de la Concepció, 11
08080 Barcelona
93 272 25 00

Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Representació mitjançant plataforma Representa

Introdueixi el tipus i número de document del sol·licitant i del representant i faci clic a "Validar representació" per comprovar si la representació és vàlida i obtenir les dades completes

Sol·licitantRepresentantDades del Representant

Dades del Sol·licitant / InteressatAdreça a efectes de comunicacions i/o notificacions

Dades a efectes de notificacions
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

Avisos

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre:

Dades de l'establiment / activitatMés informació a la Seu Electrònica del Cadastre


Documentació que aporta el sol·licitant

  1. Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  2. Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  3. Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl. 
  4. Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.

Documentació que obra en poder de l'ajuntament

Declaro responsablement

  • Que em comprometo a contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l'activitat per les quanties que s'estableixen al Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i que estarà en vigor quan s'obri l'establiment. 
  • Declaració responsablement que tinc disponibilitat de la finca o local on s'ubicarà l'activitat o establiment. 
  • Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per a tramitar aquesta sol.licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Autoritzo

  • L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes.

Termini de resolució i efectes de la falta de resolució dins de termini.

- El termini per resoldre aquesta sol·licitud és de sis mesos comptats des de la data de la seva entrada al registre general de l'Ajuntament.

Aquest termini restarà interromput si s'ha de requerir el titular perquè esmeni la sol·licitud o perquè aporti documentació addicional, entre la data de rebuda del requeriment i la data de presentació de l'esmena o documentació complementària, d'acord amb allò que estableix l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

- Si un cop transcorregut el termini de sis mesos l'ajuntament no ha notificat la resolució, el sol·licitant podrà entendre desestimada la sol·licitud

Sol·licito

Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i que, un cop seguits els tràmits previstos a la Llei, m'atorgueu la llicència ambiental sol·licitada.


Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:
Ajuntament de Granera
Església, s/n
Granera 08183
Tel. 93-8668152 Fax.93-8668152

indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets RGPD.


Prement el botó "Continua" està a punt de manifestar la seva voluntat de signar el present document, que quedarà vinculat a les seves dades identificatives (nom, cognoms i NIF) autenticades en accedir al sistema

| © 2017 Consorci Administració Oberta de Catalunya. Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per a l'Ajuntament de Granera. |

Ajuntament de Granera. Tots els drets reservats.
Servei prestat en col·laboració amb el Consorci AOC.